Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.hrc-parts.nl en alle informatie die deze website, direct of indirect bevat. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

De webshop is uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.
Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • Geautomatiseerd te bezoeken
  • Te hacken en botnetwerken te gebruiken
  • Inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat HRC-Parts zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan HRC-Parts niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. HRC-Parts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

HRC-Parts kan niet aan de informatie worden gehouden indien de klant/websitebezoeker naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de informatie dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Auteursrechten

HRC-Parts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan HRC-Parts zijn verstrekt, zal HRC-Parts zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

HRC-Parts mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is HRC-Parts niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak HRC-Parts gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en HRC-Parts zich ter  zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HRC-Parts niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

HRC-Parts behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

HRC-Parts zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels tracking cookies.

De informatie die HRC-Parts verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

HRC-Parts heeft op Google Analytics de demografische en interesserapporten ingeschakeld. HRC-Parts gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • Het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers
  • Het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen
  • Het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes

HRC-Parts hanteert een separaat privacybeleid en cookiebeleid. Voor meer informatie over omgang met vertrouwelijke gegevens en ons cookiebeleid, verwijzen we u graag door naar de daarvoor bestemde documenten.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte gegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons cookiebeleid of privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »