Privacy beleid

HRC-Parts zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal HRC-Parts zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten HRC-Parts / HRC-Trading,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08220569 die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

 

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die HRC-Parts aanbiedt.
 2. Door HRC-Parts worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de verkoop en levering van producten vanuit een webshop en in persoon en de daarbij behorende diensten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens, IP-adressen, contactgegevens, cookies, betaalgegevens en geboortedatum.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon, digitaal, telefonisch of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en gaat akkoord met hetgeen gesteld in dit privacybeleid.
 4. HRC-Parts verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een bestelformulier en/of een contactformulier
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt
  3. Telefonische of e-mail vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden
  4. Digitale verzameling van Persoonsgegevens bijvoorbeeld via de e-mail


Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door HRC-Parts. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij HRC-Parts, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij HRC-Parts.HRC-Parts zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.


Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. HRC-Parts gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor het verwerken van de bestelling en het leveren van de producten evenals het verwerken van de betaling. Deze handelingen worden uitgevoerd in het kader van het leveren van de de aangeboden producten.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van HRC-Parts. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van aangeboden dienstverlening.


Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die HRC-Parts opslaat, zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en ten aanzien van de levering van de producten en het verwerken van de betalingen, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor HRC-Parts verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren of als de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.
 2. Vanwege de mogelijkheid om een account aan te maken en te registreren worden contactgegevens bewaart totdat de Klant verzoekt om de gegevens te verwijderen , tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt. 


Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. HRC-Parts treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. HRC-Parts neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.


Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van HRC-Parts kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment HRC-Parts verzoeken via [email protected] om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. HRC-Parts biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.


Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 9 Nieuwsbriefsystemen

 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief. 
 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen
 3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail
 4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief
 5. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen

Artikel 10 Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze website kan HRC-Parts informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van analytische cookies
 2. De informatie die HRC-Parts verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is HRC-Parts niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat HRC-Parts de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. HRC-Parts behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
 5. HRC-Parts hanteert een separaat cookiebeleid. Het cookiebeleid kan worden ingezien via de webshop.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

 1. HRC-Parts biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: [email protected].


Artikel 13- Wijzigingen privacybeleid

 1. HRC-Parts behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.


Artikel 14- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van de Rechtbank Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »